Торуттунген хунунер-биле, Аяс Семис-оолович!


Бо хун, апрель 2-де, Тыва мөге, сумо хүрешке Россияның алдарлыг спорт мастери Монгуш Аяс Семис-ооловичинин 50-харлаан байырлалы.

Сумо хүрешке делегейниң ийи дакпыр чемпиону, Делегей кубогунуң эдилекчизи, Европаның чеди дакпыр чемпиону, Россияның тос дакпыр чемпиону, самбо хүрешке Азияның чемпиону, тыва хүрешке «Наадым» байырлалының он чеди дакпыр чемпиону, Тыва Республика күрүнениң Күчүтен мөгези, Тыва Республиканын күш-культура болгаш спортунуң алдарлыг ажылдакчызы, хүндүлүг аттарның болгаш Республика Ордениниң эдилекчизи, Европаның тулган сумоторий аттыг, сумо хүрешке Россияда эң ат-алдарлыг баштың, делегейде билдингир мөгелер санында кирип турар чангыс чуртувус.
Тыванын куруне спорт яйамызы, улуг байырлалалга таварыштыр, бодунун адындан Аяс Семис-ооловичиге ам-даа улуг чедиишкиннерни, кан-дег кадыкшылды болгаш аас-кежикти кузеп тур.

Опубликовано: 02.04.23 0:41:00

Тип события: Новости